પાંચ વર્ષમાં અદાણી જૂથમાં મોરેશિયસ અને અન્ય ટેક્સ હેવન કંપનીઓએ રૂ.20,800 કરોડ રોક્યા

Updated: Mar 22nd, 2023- વધુ એક ધડાકો : અદાણી જૂથમાં વિદેશી મૂડીરોકાણ શેલ કંપનીઓએ જ કર્યું છે- વિનોદ અદાણી અને

admin 4 Min Read

Highlights